Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Fråga Juristen

Kan säljaren av en fastighet häva köpeavtalet om köparen inte betalar köpeskillingen i tid? Nytt avgörande av Högsta domstolen.

Lagbestämmelserna rörande överlåtelse av fastighet återfinns i jordabalken. Enligt jordabalken kan ett fastighetsförvärvs bestånd göras beroende av att köparen erlägger köpeskillingen. Anges det i köpeavtalet att köpebrev senare ska upprättas (vilket nästan alltid brukar vara fallet), ska det anses som om förvärvets bestånd gjorts beroende av att köparen betalar köpeskillingen. Finns inget sådant förbehåll för köpeskillingens erläggande, kan säljaren inte häva avtalet om köparen inte erlägger köpeskillingen, utan säljaren är då hänvisad till att kräva köparen på fullgörelse.

Den ovannämnda lagregleringen tar sikte på det slutliga erläggandet av hela köpeskillingen och inte på avtalad handpenning. Det är därför osäkert när och under vilka förutsättningar som säljaren kan häva överlåtelsen på grund av att köparen inte betalat handpenningen i tid om detta inte har avtalats. Det kan därför finnas anledning att reglera den frågan uttryckligen i köpeavtalet, där säljaren exempelvis ges en rätt att häva köpet om köparen är i dröjsmål viss tid med att erlägga avtalad handpenning.

Som nämnts ovan anges det nästan alltid i köpeavtal att köpebrev ska upprättas. Överlåtelsens bestånd har därigenom villkorats av att köparen betalar köpeskillingen. Innebär detta då att köpeavtalet faller med automatik om avtalets bestånd på så sätt är villkorat av att köparen betalar köpeskillingen? I ett avgörande nyligen har Högsta domstolen (HD) slagit fast att detta inte är fallet. HD uttalar i sin dom att ett avtalsvillkor om att köpebrev ska upprättas inte är att se som en så kallad återgångsklausul där överlåtelsen automatiskt faller om köpeskillingen inte betalas, utan ska i stället ses som ett hävningsförbehåll där en återgång av överlåtelsen kräver att säljaren häver köpet. Det saknas härvid bestämmelser i jordabalken om vad som gäller när en säljare vill häva ett köp på grund av köparens dröjsmål med betalningen. Enligt allmänna rättsprinciper krävs dock att säljaren lämnar köparen en hävningsförklaring. Detta bör göras skriftligen och utformas på ett så klart och tydligt sätt att köparen förstår att hävning verkligen sker. Enligt HD ska en hävningsförklaring av säljaren anses skickad på köparens risk (d.v.s. att hävningsmeddelandet de facto kommer fram till köparen), under förutsättning att säljaren har skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt till köparens adress.