Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Fråga juristen!

Inte svart eller vitt för Mark- och miljööverdomstolen – en berättelse om rätten att måla om sitt hus.

Den här berättelsen utspelar sig från våren 2019 till hösten 2021 och handlar om ett par på västkusten som ville måla om sitt hus helt i vitt. Huset ligger i ett bostadsområde med friliggande villor och kedjehus. Husen i bostadsområdet är uppförda i olika material och är målade i blått, vitt, rött och gult. På just parets gata var dock alla husen uppförda i slutet av 1970-talet och hade alla kvar sin ursprungliga murriga rosafärgade puts med vita fönsteromfattningar. Parets hus var i stort behov av ommålning. Det var omöjligt för paret att få tag i den rosa färg som användes när huset uppfördes på 1970-talet. Paret bestämde sig därför för att måla om hela huset i vitt, såsom vissa andra husägare på andra gator i området tidigare hade gjort.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att byta färg på en byggnad om den ligger inom detaljplanelagt område, vilket var fallet med parets hus. Paret målade således om hela huset i vitt, dock utan bygglov. Paret sökte bygglov först efter att ommålningen var klar. Detta ledde till ett separat tillsynsärende hos kommunen, vilket dock är en annan historia.

Byggnadsnämnden och sedan länsstyrelsen avslog bygglovsansökan med hänvisning till det s.k. anpassningskravet i PBL, som anger att byggnader ska utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbild och intresset av en god helhetsverkan. Paret överklagade dock och fick bygglov av Mark- och miljödomstolen, som ansåg att husets färgsättning i vitt inte alls kunde anses strida mot anpassningskravet, eftersom färgsättningen av husen i bostadsområdet var mycket varierande (bortsett från just husen på parets gata). Byggnadsnämnden gav sig dock inte, utan överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som beslutade att avslå parets bygglovsansökan med bl.a. följande motivering: ”I sammanhållna grupphusområden ska hänsyn tas till helhetsverkan. Färgsättning ska göras med hänsyn till husgruppens och områdets arkitektoniska ideal och så att fasaduttrycket längs gatan inte blir splittrat.” ”En ommålning i vit färg skulle därför påtagligt avvika från bebyggelsemiljön i närområdet, med dess karaktäristiska dova och mörka färgsättning och typiska fönsteromfattningar.”

Därmed var bygglovsfrågan slutligt avgjord. Hur det gick i tillsynsärendet och om paret tvingades måla om huset igen i en karaktäristisk dov och mörkrosa färgsättning förtäljer inte historien. Det får kanske bli föremål för uppföljning i kommande nummer av Veranda.