Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

FRÅGA JURISTEN!

Skymd havsutsikt för granne är inget absolut hinder för bygglov.

Ett klassiskt trätoämne vid bygglovsansökningar är att en eller flera grannar får sin utsikt skymd. Detta gäller kanske särskilt vid skymd havsutsikt, där havsutsikten kan utgöra ett betydande värde på fastigheten. Utgångspunkten enligt plan- och bygglagen (”PBL”) är härvid att så länge som bygglovsansökan är i enlighet med gällande planbestämmelser, så ska bygglovsansökan beviljas även om grannar får sin utsikt skymd. Även mindre avvikelser från planen kan få accepteras av grannarna. Dock får inte bebyggelse på fastighet uppföras så att byggnationen innebär betydande olägenhet för grannar eller annan (det s.k. omgivnings-kravet). Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) har nyligen genom en dom i ett bygglovsärende klargjort vad grannar får tåla i form av skymd havsutsikt. I ärendet hade en fastighetsägare (”Sökanden”) hos byggnadsnämnden ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på sin fastighet. Bygglovsansökan var i enlighet med befintlig plan förfastigheten, dock med en viss avvikelse där ett hörn på det planerade fritidshuset skulle komma att ligga 3 meter från tomtgräns i stället för gällande minsta avstånd om 4,5 meter. Uppförandet av fritidshuset enligt bygglovsansökan skulle vidare medföra en till stor del skymd havsutsikt för en granne (”Grannen”). Såvitt framkom i bygglovsärendet fanns det flera alternativa placeringsmöjligheter av fritidsbyggnaden på Sökandens fastighet, som inte skulle inne-bära skymd havsutsikt för Grannen. Grannen motsatte sig bygglov, men byggnadsnämnden beviljade bygglovsansökan. Via överklaganden och efter prövning i länsstyrelsen kom bygglovsansökan upp för prövning mark- och miljödomstolen, som upphävde byggnadsnämndens beslut om beviljande av bygglov.

Sökanden överklagade till MÖD som gjorde följande bedömningar och klargörande uttalanden: Fritidshusets placering där en mindre del av byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter är inte planenlig, men avvikelsen från planen kan godtas såsom en mindre avvikelse. Den byggrätt på Sökandens fastighet som följer av gällande plan är mycket generös. Grannen, vars fastighet ligger i tredje ledet från havet, har därmed haft att räkna med att utsikten från Grannens fastighet mot havet kan komma att begränsas. I det aktuella fallet kommer viss utsikt från delar av Grannens fastighet att kvarstå även efter uppförande av byggnaden på Sökandens fastighet. Förlusten av utsikt i detta fall kan därför inte anses vara en sådan betydande olägenhet som gör att bygglov ska nekas. Den lärdom som kan dras av MÖD:s dom är bl.a. att om du avser att köpa en fastighet där utsikten bedöms utgöra ett betydande ekonomiskt eller annat värde, bör du säkerställa dig om vilka planbestämmelser och byggrätter som gäller för eventuella framförliggande fastigheter.