Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Fråga juristen!

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i bostadsrättslagen, som syftar till att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjligheter att agera mot olovliga ändringar av bostadsrättslägenheter.

Bland nyheterna kan följande nämnas:

 • Ett helt nytt kapitel rörande förhandsavtal har införts, som ersätter de tidigare bestämmelserna i bostadsrättslagen om förhandsavtal. Nyheterna innebär bland annat
  • att förhandstecknare ska få bättre och mera detaljerad information om förehandsavtalet och de risker som är förknippade med förhandsavtalet,
  • att förhandstecknare alltid ska ges minst sju dagars betänketid för att överväga en bostadsrättsförenings erbjudande om att teckna förhandsavtal, och
  • att den beräknade tiden för upplåtelsen (då slutligt bindande upplåtelseavtal ingås) som ska anges i förhandsavtalet inte får avse ett tidsintervall om mer än tre månader.
 • Avseende upplåtelseavtalet mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrätthavaren, har det införts ett nytt krav på att upplåtelseavtalet ska ange från vilket datum som bostadsrättshavaren medges tillträde till lägenheten, såvida inte tillträde medges direkt när upplåtelseavtalet tecknas.
 • Kraven på när en bostadsrättshavare måste har styrelsens tillstånd för att få utföra vissa åtgärder i sin lägenhet utökas och skärps så att kravet på tillstånd omfattar flera installationer och ändringar än tidigare. Ett helt nytt inslag är att tillstånd från styrelsen krävs för lägenheter med särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden för varje åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. Ett tillstånd från styrelsen får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut, kan bostadsrättshavaren begära att hyresnämnden prövar frågan.
 • Om bostadsrättshavare vidtar en ändringsåtgärd i sin lägenhet utan erforderligt tillstånd från styrelsen, kan detta innebära att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad och att bostadsrättsföreningen är berättigad att säga upp bostadsrätts­havaren till avflyttning. För åtgärd som bostadsrättshavare har utfört i lägenheten före den 1 januari 2023, gäller dock de tidigare bestämmelserna därom i bostads­rättslagen.
 • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen skärps fr.o.m. den 1 januari 2024. För ekonomiska planer som har upprättats och försetts med intyg av intygsgivare före den 1 januari 2024 gäller dock fortsatt de i dag gällande bestämmelserna i bostadsrättslagen om ekonomisk plan och intygsgivare.
 • Möjligheten att i föreningens stadgar göra undantag från huvudregeln om en röst per bostadsrätt som innehas av flera medlemmar inskränks. I stadgarna kan numera endast rösträtten begränsas för medlem som enbart innehar en bostadsrätt avseende garage, lager eller annat förvaringsutrymme.

Flertalet av ovannämnda ändringar trädde i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna rörande ekonomiska planer och intygsgivare träder dock i kraft först den 1 januari 2024.